Täna kell 14.00 Järva Vallavolikogu istung Koeru Kultuurimajas

Allikas: Uudised ja Teated

Järva Vallavolikogu istung toimub 24. novembril 2022 algusega kell 14:00 Koeru Kultuurimajas

Päevakord:

 1. Järva valla 2022. aasta eelarve 3. lisaeelarve
 2. Järva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, 1. lugemine
 3. Järva valla Järva-Jaani alevi soojusmajanduse arengukava aastateks 2022–2032 kinnitamine, 1. lugemine
 4. Järva valla noorte omaalgatusprojektide toetamise kord
 5. Vaideotsus
 6. Arvamuse andmine Liivaku II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muudetud taotluse kohta
 7. Järva Vallavolikogu 28.02.2019 otsuse nr 18 „ Järva valla osalemine MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus" muutmine
 8. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine
 9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
 10. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras
 11. Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras
 12. Volikogu liikme välislähetusele heakskiidu andmine tagantjärele
 13. Järva Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 14. Järva Vallavolikogu haridus-ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmine
 15. Komisjonide aruanded
  • Keskkonnakomisjoni aruanne
  • Turvalisuse ja külaelukomisjoni aruanne
 16. Volikogu ja valitsuse teated

Istungi matejalidega saad tutvuda siin: https://jarvavald.kovtp.ee/istungite-paevakorrad