Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 8. märtsil?

Allikas: Uudised ja Teated

Määrati kolmele isikule muu vajaduspõhine sotsiaalteenuse.

Otsustati anda otsustuskorras rendile aktsiaseltsile Eesti Post Järva vallale kuuluv maatükk pindalaga 1,75 m2 Kesktee 11 maaüksusest (katastritunnus 28801:004:0049, aadress Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald).

Otsustati anda 2023. aastal treeneri tööjõukulu toetus viiele spordiklubile.

Otsustati anda teenusepakkuja toetust jaanuarikuust kuni augustikuu lõpuni laste huvitegevuse korraldamiseks.

Nõustuti Järva vallas Raka külas asuva Kure katastriüksuse (katastritunnus 13402:002:1490, kinnistu registriosa nr 1521436, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 7786 m2) jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. Järva maakond, Järva vald, Raka küla, Kure ning sihtotstarve on 100% elamumaa;

1.2. Järva maakond, Järva vald, Raka küla, Metsamarja ning sihtotstarve on 100% elamumaa.

Nõustuti Järva vallas Ammuta külas asuva Elli katastriüksuse (katastritunnus 28801:001:0269, kinnistu registriosa nr 10097450, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 8508 m2) jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. Järva maakond, Järva vald, Ammuta küla, Elli ning sihtotstarve on 100% elamumaa;

1.2. Järva maakond, Järva vald, Ammuta küla, Olli ning sihtotstarve on 100% elamumaa.

Määrati Järva vallas Pullevere külas Mardi-Jaani katastriüksuse (katastritunnus 12901:003:0272, kinnistu registriosa nr 418836) uueks koha-aadressiks Järva maakond, Järva vald, Pullevere küla, Laanemetsa.

Määrati Järva vallas Käsukonna külas Luka katastriüksuse (katastritunnus 23401:002:0693) uueks koha-aadressiks Järva maakond, Järva vald, Käsukonna küla, Pillimetsa.

Nõustuti Järva vallas Aravete alevikus Tööstuse tee 9 (registriosa nr 185236, katastritunnus 13402:004:0180, pindala 6042 m2, tootmismaa 100%), Tööstuse tee 11 (reg. nr 234536, tunnus 13402:004:0128, pindala 13078 m2, tootmismaa 100%), Tööstuse tee 11a (reg. nr 9268850, tunnus 13401:001:0314, pindala 823 m2, tootmismaa 100%) ja Tööstuse tee 11 juurdelõike (reg. nr 234536, tunnus 13401:001:0253, pindala 973 m2, tootmismaa 100%) liitmisega ning liidetud ja Tööstuse tee 15  (reg. nr 218436, tunnus 13401:001:0252, pindala 12051 m2, ärimaa 100%) katastriüksuste omavaheliste piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Tööstuse tee 11 ning sihtotstarve on 100% tootmismaa;

1.2. Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Tööstuse tee 15 ning sihtotstarve on 100% ärimaa.

Otsustati anda projekteerimistingimused kahe kasvuhoone ehitusprojekti koostamiseks aadressil Järva vald, Vaali küla, Anete kinnistu.

Otsustati anda projekteerimistingimused päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks aadressil Järva vald, Vaali küla, Anete kinnistu.

Otsustati anda projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks aadressil Järva vald, Järva-Jaani alev, Soo tn 13a.

Otsustati lähetada Järva vallavanem Toomas Tammik 15.-18.03.2023 Maltale projekti „Networks of Towns Young EU" esmakohtumisele.

Otsustati eraldada reservfondist 1200 eurot Imavere koolile soojasõlme juhtautomaatika ja andurite vahetamiseks koos süsteemi häälestamisega, 2496 eurot Ahula Sotsiaalkeskusele tuletõkkeuste ostmiseks ning 1000 eurot Koigi kooli toidukatla reguleerimismehhanismi asendamiseks.

Kooskõlastati Järva-Jaani lasteaia Jaanilill ametikohtade koosseis.  

Vallasekretär Karin Tenisson-Alev andis ülevaate vallavalitsusesse ja volikogusse tulevatest eelnõudest.

Otsustati anda Kvatro Kinnisvara OÜ-le kasutusse Koigi küla Mõisavahe tee 9 teeninduskeskuse ruumid 19.03.2023 korteriühistute koosolekute läbiviimseks.

Ehituse peaspetisalist Heli Aade andis ülevaate võimalustest Järva-Jaani kinnistule puurkaevu rajamiseks. 

Populaarsed kaardid

Räägi kaasa Järva valla eriplaneeringusEriplaneering
Järva vallavolikogu 31.08.2022 otsusega algatati Järva vallas eriplaneering. Eriplaneeringu protsessi juhib kohalik omavalitsus ja sellega määratakse ära, millistes valla piirkondades on tuulepargi rajamine võimalik.

Perioodil 𝟐𝟏. 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝐤𝐮𝐧𝐢 𝟐𝟏. 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑 toimub Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek Järva valla Aravete, Imavere, Järva-Jaani, Koeru ja Koigi teeninduskeskustes ning Ambla raamatukogus nende lahtiolekuaegadel ja valla veebilehel.

Kirjalikke arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada Järva vallavalitsusele 𝟐𝟐. 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐢 e-posti aadressil info@jarva.ee.

Eriplaneeringu väljapaneku järgsed arutelud toimuvad 𝟏𝟒. 𝐣𝐮𝐮𝐧𝐢𝐥 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟕 Ambla kultuurimajas (Pikk 15, Ambla alevik, Järva vald) ja 𝟏𝟓. 𝐣𝐮𝐮𝐧𝐢𝐥 𝐤𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟕 Koigi mõisas (Mõisavahe tee 10, Koigi küla, Järva vald).
Selgusid kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusedKaasav eelarve
2022. aastal esitati kaasavasse eelarvesse kümme ideed, rahvahääletusel osales neist üheksa. Rahvahääletus toimus 1. – 14. juunini nii elektroonselt VOLIS keskkonnas kui ka paberkandjal.

16. juunil kontrollis komisjon rahvahääletusel kaasava eelarve ideedele antud hääled.

2022. aastal hääletati 707 korda, 𝐤𝐞𝐡𝐭𝐢𝐯𝐚𝐤𝐬 𝐥𝐨𝐞𝐭𝐢 𝟔𝟗𝟕 𝐡𝐚̈𝐚̈𝐥𝐭: 142 paberhäält ja 555 e-häält.

𝟐𝟎𝟐𝟐. 𝐚𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐤𝐚𝐚𝐬𝐚𝐯𝐚 𝐞𝐞𝐥𝐚𝐫𝐯𝐞 𝐯𝐨̃𝐢𝐭𝐣𝐚𝐝 𝐨𝐧:
1. 𝐔𝐇𝐊𝐄 𝐋𝐀𝐔𝐋𝐔𝐋𝐀𝐕𝐀 𝐊𝐀𝐑𝐈𝐍𝐔 𝐊𝐔̈𝐋𝐋𝐀
Idee esitaja: Karinu külaselts KARAME, Andreas Sapas, Martin Põvvat
Hind: 30 000 eurot
2. 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐋𝐒𝐄𝐈𝐊𝐋𝐔𝐒𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐀𝐑𝐀𝐕𝐄𝐓𝐄 𝐊𝐄𝐒𝐊𝐊𝐎𝐎𝐋𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐊𝐈
Idee esitaja: Annika Orula
Hind: 20 000 eurot.
1. aprillil jõustuvad vanemahüvitiste ja vanemapuhkuste süsteemi muudatused pakuvad peredele rohkem paindlikkustUudis
Peatselt jõustuvad vanemahüvitiste ja -puhkuste muudatused pakuvad nii senistele kui ka tulevastele lapsevanematele rohkem paindlikkust ja mugavust.

𝟏. 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢 𝐦𝐮𝐮𝐭𝐮𝐬𝐞𝐝:
•	Emad saavad senise rasedus- ja sünnituspuhkuse ning sünnitushüvitise asemel kasutada emapuhkust ja igakuiselt makstavat ema vanemahüvitist.

•	Vanemahüvitist saab kasutada päevade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Nii saavad vanemad vanemahüvitise saamist pikema aja peale jaotada. Jätkub senine võimalus vanemahüvitise saamise ajal tulu teenida, et lapse kasvatamise kõrvalt saaks vanem enda valitud koormusega tööl käia.

•	Kui seni said vanemad alles lapse 71. elupäeval otsustada, kumb hakkab vanemahüvitist saama, siis nüüd tekib isadel juba ühekuuse lapsega võimalus jagatavale vanemahüvitisele.

•	Vanematel on nüüd võimalus üheaegselt kuni 60 päeva vanemahüvitist saada ja koos vanemapuhkusel olla.

•	Lapsepuhkust saavad vanemad edaspidi individuaalselt ja iga last arvestades: kummalgi vanemal on iga kuni 14-aastase lapse kohta 10 lapsepuhkuse päeva – pere kohta 20 päeva lapse kohta.

•	Muudatused vähendavad ka tööandjate koormust puhkuste haldamisel. Edaspidi hakkab vanemapuhkuste taotlemine ja tasustamine käima sotsiaalkindlustusameti kaudu, kes töötaja puhkusesoovist ise ka tööandjat teavitab.
Järva vald on valmis vastu võtma ukraina peresidKriisiolukord
Head Järva valla ettevõtjad, kelle juures töötavad ukraina rahvusest inimesed!
 
Järva vald on valmis vastu võtma meie valla ettevõtetes töötavate ukrainlaste peresid ning pakkuma neile peavarju koos muu vajaliku abiga.
 
Täpsemat infot jagab Järva vallavanem Toomas Tammik e-posti aadressil toomas.tammik@jarva.ee või telefonil +372 5307 1685
Järva valla kriisikomisjon pakub Ukraina sõjapõgenikele abikättKriisiolukord
25. veebruaril oli koos Järva valla kriisikomisjon. Arutati võimalusi Ukraina sõjapõgenike abistamiseks. „Jagasime ära ülesanded. Teisipäevaks, 1. märtsiks selgub täpne arv, kui palju sõjapõgenikke suudame esmajärjekorras vastu võtta," ütles kriisikomisjoni juht, Järva vallavanem Toomas Tammik.

Kõik, kes soovivad Ukrainat abistada, saavad seda teha kohe.
Koeru piirkonnas hakatakse kaugloetavaid veemõõtjaid paigaldamaUudis
Hea Järva Haldus klient!

Järva Haldus AS annab teada, et 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗷𝗮 𝗞𝗼𝗲𝗿𝘂 𝗽𝗶𝗶𝗿𝗸𝗼𝗻𝗻𝗮𝘀 hakatakse 𝗸𝗮𝘂𝗴𝗹𝗼𝗲𝘁𝗮𝘃𝗮𝗶𝗱 𝘃𝗲𝗲𝗺𝗼̃𝗼̃𝘁𝗷𝗮𝗶𝗱 paigaldama. Veemõõtja ja paigaldus on tasuta (kui veemõõdusõlm vastab nõuetele ja ei pea ümber tegema).

Palun veendu, et veemõõdusõlm vastaks nõuetele ja oleks ligipääsetavas kohas (ei oleks kinni ehitatud jms), et töömees mahuks vajalikke töid teostama.

Paigaldatakse 1/2 veemõõtjaid, veemõõtja pikkus on 110mm. Kui selgub, et veemõõdusõlm ei vasta nõuetele ja vajab ümber tegemist, siis antakse kliendile aega see ümber teha/korrastada või saab Järva Haldusest teenust tellida, vastavalt hinnakirjale, mis on leitav kodulehelt.

Töid teostatakse 𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀 𝟮. 𝗺𝗮̈𝗿𝘁𝘀𝗶𝘀 tänavate kaupa ja enne seda saadetakse kliendile teade.
Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogrammUudis
Kui on olemas võimekas kogukond ning te soovite üheskoos elu kodukandis paremaks muuta, siis koosloome on selleks just õige metoodika.

Ajavahemikul märts kuni mai 2022 toimub kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm, mis koosneb viiest kontaktkoolitusest ning lisanduvast nõustamisprogrammist. Koolitusprogrammi tulemusena valmib piirkondlik kogukonna kaasamise ja arendamise mudel.

16. veebruaril toimub huvilistele programmi tutvustav virtuaalne infopäev zoom-keskkonnas.
Kojukande teenuseosutaja muudatus alates 01.02.2022Sotsiaal
Alates 1. veebruarist hakkab pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukannet teostama AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security.
Uuel aastal alustas Järva vallas kolm uut asutustUudis
● Järva Valla Noorsootöökeskus, mida konkursi korras valiti juhtima senine vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Aune Suve-Kütt, koondab enda alla kõik Järva valla noortekeskused, mis pakuvad kogukondades avatud noorsootöö teenust.

● Põhja-Järva Kultuurikeskus moodustati Ambla Kultuurikeskuse, Albu Rahvamajade ja Aravete Külamuuseumi ühendamisel. Selle eesmärgiks oli samade ressursside juures piirkonna kultuurielu parem korraldamine. Selleks moodustatud uus meeskond korraldab sündmusi ja kultuurielu ühtsena kogu piirkonnas.

● Järva Valla Spordikeskus, mida konkursi korras valiti juhtima endine Järva valla spordi ja rahvatervise spetsialist Jaak Tammik, haldab kogu spordivaldkonda Järva vallas.